Huis > Informatie > sterns en voorwaarden

Zhejiang Mesa Sanitary Co., ltd

Voorwaarden


1. ALGEMEEN

1.1 MESA Bath Inc. ("MESA" of "onze") onderhoudt de website www, mesashower.com en alle gerelateerde websites, waaronder www.zjmesa.com, voor entertainment, informatie, educatie en communicatie van gebruikers van de websites (" u "of" uw ").

1.2 Uw toegang tot en gebruik van de Websites en de berichten, informatie, gegevens, tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, foto's, illustraties, software of andere inhoud die beschikbaar is via de Websites (gezamenlijk de "Inhoud") is onderworpen aan deze algemene voorwaarden ( "Algemene voorwaarden") en alle van toepassing zijnde wetten. Door het bezoeken van en bladeren door de websites, accepteert u zonder beperking of voorbehoud de Algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, zult u de Websites niet gebruiken of toegang tot de Inhoud.

1.3 Als u vragen hebt over een van deze algemene voorwaarden, stuurt u een verzoek om opheldering naar MESA met behulp van het verstrekte ondersteuningsformulier.


2. DISCLAIMERS EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
2.1 Hoewel MESA ernaar streeft om actuele en juiste informatie op de Websites op te nemen, worden de Websites en de Inhoud verstrekt "AS IS" en als beschikbare basis, en elke toegang tot, gebruik van, wijziging aan of afhankelijkheid van de Websites en de inhoud is op eigen risico. MESA en haar partners, licentiegevers, agenten, leveranciers van inhoud, dienstverleners, werknemers, functionarissen, directeuren of vertegenwoordigers ("MESA-vertegenwoordigers") staan op geen enkele manier in voor de juistheid van dergelijke informatie, noch aanvaarden MESA of MESA-vertegenwoordigers enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen op de Websites, aangezien MESA en MESA Vertegenwoordigers geen garanties, convenanten en voorwaarden, expliciet of impliciet, van rechtswege of anderszins kunnen garanderen en niet doen en nadrukkelijk ontkennen, van rechtswege of anderszins, met met betrekking tot de Websites of Inhoud, waaronder: (i) alle impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk, of impliciete verklaringen of garanties die voortvloeien uit de uitvoering, verloop van handel of gebruik; (ii) dat de Websites of Content voldoet aan de vereisten van uw (of uw organisatie of bedrijf) of compatibel is met de computer van uw of uw organisatie of bedrijf) of aanverwante apparatuur, fotoapparatuur of software; (iii) dat de Websites of Content accuraat, geldig, betrouwbaar, authentiek, actueel of volledig zijn; (iv) dat de Websites blijven werken, zonder onderbrekingen werken of foutvrij zijn; of (v) dat het doorzoeken van materiaal op de Websites geen inbreuk maakt op rechten van derden die niet het eigendom zijn van MESA.

2.2 Bovendien geven MESA en MESA-vertegenwoordigers geen verklaring of garantie dat de Websites of Inhoud geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op elke locatie. Toegang tot de websites of inhoud van locaties waar hun inhoud illegaal is, is verboden. Degenen die ervoor kiezen toegang te krijgen tot de Websites of Content vanuit andere locaties dan Canada doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.

2.3 U bent als enige aansprakelijk en verantwoordelijk voor alle claims en eisen van een andere persoon die voortvloeien uit, verband houden met of betrekking hebben op uw gebruik van de Websites, Gebruikerswijzigingen (zoals hieronder gedefinieerd in paragraaf 6.1) of Inhoud; uw schending van de Algemene Voorwaarden; uw overtreding of schending van de rechten van anderen; of uw overtreding van toepasselijke civiele of strafwetgeving. MESA en MESA Vertegenwoordigers wijzen alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot al dergelijke zaken af.

2.4 U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor acties en communicatie die worden ondernomen of overgedragen tijdens uw gebruik van de Websites, Gebruikerswijzigingen en Inhoud en dat u zich zult houden aan alle wetten die van toepassing zijn of kunnen zijn op uw gebruik van of activiteiten op de Websites of met betrekking tot de Inhouds- of Gebruikerswijzigingen. MESA kan voorvallen onderzoeken die mogelijk in strijd zijn met dergelijke wetten en mogelijk betrokken zijn bij en samenwerken met wetshandhavingsautoriteiten bij het vervolgen van gebruikers die betrokken zijn bij dergelijke schendingen. MESA behoudt zich het recht voor om te allen tijde informatie (inclusief uw persoonlijke informatie) te onthullen met betrekking tot uw gebruik van de Websites of Content (inclusief eventuele waargenomen schendingen van toepasselijk recht), in alle gevallen die mogelijk zijn toegestaan of vereist door toepasselijke wetgeving, inclusief als nodig om te voldoen aan elk verzoek dat door de toepasselijke wetgeving is toegestaan.

2.5 Het browsen van de websites gebeurt op eigen risico. Noch MESA noch enige andere partij (inclusief MESA-vertegenwoordigers) die betrokken zijn bij het maken, produceren of leveren van de Websites is aansprakelijk voor welk verlies of welke schade dan ook (inclusief directe, incidentele, gevolg-, indirecte, voorbeeldige, speciale of punitieve schade) die voortvloeien uit van, of in verband met, uw toegang tot, of gebruik van, of enig ongemak, vertraging van toegang of gebruik tot, de Website, de Inhoud, de Gebruikerswijzigingen, de inhoud van een gekoppelde website of falen van dergelijke sites (inclusief schade geleden als gevolg van weglatingen of onnauwkeurigheden in dergelijke websites of inhoud, of de overdracht van vertrouwelijke of gevoelige informatie naar of van dergelijke sites), zelfs als MESA of MESA-vertegenwoordigers op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade of verlies of als dergelijke schade of verlies was te voorzien.

2.6 Bovendien nemen MESA en MESA-vertegenwoordigers geen enkele verantwoordelijkheid op zich en zijn niet aansprakelijk voor schade aan of virussen of andere kwaadwillende of destructieve code die uw computerapparatuur of andere eigendommen van uw (of uw organisatie of bedrijf) kan besmetten op account van uw toegang tot, gebruik van, downloaden van of browsen in de Websites, de Inhoud of de Gebruikerswijzigingen. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en ijkpunten om te voldoen aan uw specifieke vereisten voor het voorkomen van dergelijke vervuilende of destructieve code, en voor de nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer, en voor het onderhouden van middelen buiten de Websites voor de reconstructie van verloren gegevens .


2.7 Voor zover toegestaan door de wet, aanvaardt MESA geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de geautoriseerde installateurs van MESA's producten door derden. MESA onderneemt redelijke stappen om dergelijke geautoriseerde installateurs van derden te trainen, maar de acties, weglatingen, fouten en nalatigheden vallen buiten de macht van MESA en zijn de enige en exclusieve aansprakelijkheid van de respectievelijke geautoriseerde derde-installateur. MESA onderschrijft, garandeert of neemt geen verantwoordelijkheid voor het werk van een van de geautoriseerde externe dienstverleners of hun vertegenwoordigers '. Eventuele betrokkenheid van een geautoriseerde derde installateur voor uw werk zal uitsluitend tussen u en die derde partij zijn en op geen enkele manier is MESA een partij of verantwoordelijke onder dergelijke betrokkenheid voor verricht werk. De garanties van elke geautoriseerde derde installateur kunnen variëren. MESA is niet verantwoordelijk voor garanties die worden verleend door externe installateurs, maar alleen de eigen garantie als fabrikant van zijn producten.


2.8 De lijst van geautoriseerde installateurs van derden is uitsluitend bedoeld voor uw gemak en opname van het installatieprogramma van derden in deze lijst vormt geen aanbeveling door MESA. Elke externe installateur is een onafhankelijke zakelijke aangelegenheid en u moet onderzoek of onderzoek uitvoeren dat u passend acht voordat u een overeenkomst sluit met een of meer van dergelijke externe installateurs.


3.WISSELINGEN OP DE WEBSITES

3.1 MESA kan deze Algemene Voorwaarden op elk moment herzien. U bent gebonden aan dergelijke herzieningen en moet daarom deze pagina regelmatig bezoeken om de dan geldende Algemene voorwaarden te bekijken. Controleer deze Algemene voorwaarden telkens wanneer u de Websites bezoekt, aangezien de dan geldende versie van deze Algemene Voorwaarden van toepassing is op dat bezoek. Als een voorwaarde, voorwaarde of wijziging in de Algemene voorwaarden niet acceptabel voor u is, moet u het gebruik van de Websites onmiddellijk stopzetten. Uw voortdurende gebruik van de Websites nadat dergelijke wijzigingen zijn gepost, houdt acceptatie van die wijzigingen in. De Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op uw gebruik van de Websites en doen niets af aan de bepalingen of voorwaarden van enige andere overeenkomst die u met MESA hebt gesloten.

3.2 MESA kan op elk moment zonder kennisgeving of aansprakelijkheid en om welke reden dan ook, elk aspect van de Websites beëindigen, wijzigen, opschorten of beëindigen. MESA behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, eventuele fouten of weglatingen in een gedeelte van de Websites op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren, maar bevestigt dat het niet verplicht is om dit te doen. MESA en zijn dienstverleners hebben ook het recht om uw gebruik van de Websites te beëindigen zoals hieronder uiteengezet onder de kop "Beëindiging van het gebruik"


4.COMMUNICATIONS
4.1 Onderworpen aan toepasselijke wetgeving (en, in het geval van persoonlijke informatie, de vereisten van de Privacyverklaring (zoals hieronder gedefinieerd in paragraaf 10.1), alle communicatie die door of aan u wordt verzonden via de Websites of MESA, ongeacht of dit wordt gevraagd door MESA of anderszins , zijn op een niet-vertrouwelijke basis en MESA is vrij om de inhoud van dergelijke communicatie, inclusief ideeën, uitvindingen, concepten of knowhow die daarin worden onthuld, te gebruiken en openbaar te maken, voor elk doel, met inbegrip van ontwikkeling, productie en / of marketing. goederen en diensten. u gaat ermee akkoord geen eigendomsrecht van welke aard dan ook te doen gelden in dergelijke communicatie (inclusief auteursrecht, handelsmerk, octrooi, oneerlijke concurrentie, morele rechten of impliciete overeenkomst) en u doet hierbij afstand van dergelijke morele rechten ten gunste van MESA als evenals het recht op enige financiële of andere overweging in verband met dergelijke communicatie.

4.2 In het verlengde van het bovenstaande accepteert of overweegt MESA ongevraagde ideeën, suggesties of andere materialen in welk formaat dan ook ("ongevraagde ideeën"), inclusief ongevraagde ideeën voor nieuwe reclamecampagnes, nieuwe promoties, nieuwe of verbeterde producten of technologieën, productverbeteringen, processen, materialen, marketingplannen of nieuwe productnamen. Tenzij anderszins schriftelijk gespecificeerd door MESA, stuur alstublieft geen ongevraagde ideeën, inclusief originele creatieve kunstwerken, suggesties of andere werken. Het doel hiervan is om mogelijke misverstanden of geschillen te voorkomen wanneer MESA-producten of marketingstrategieën lijken op ideeën die zijn ingediend bij MESA. Als u, ondanks ons verzoek om ons uw ongevraagde ideeën niet toe te sturen, nog steeds dergelijke ongevraagde ideeën verzendt, ongeacht de inhoud van uw communicatie met MESA, gaat u ermee akkoord dat:
U draagt het recht, de titel en het belang van de Ongevraagde Ideeën over aan MESA, ongeacht en gratis, vrij van alle lasten, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten, zonder u, of iemand anders, zonder enige aansprakelijkheid, en gratis schadeloosstelling te bieden. van enige verplichting van vertrouwen of andere plichten van MESA of zijn opvolgers of rechtverkrijgenden; en
u verklaart en garandeert dat u afstand doet van alle morele rechten (inclusief het recht om geassocieerd te worden met de ongevraagde ideeën) in de ongevraagde ideeën bij hun indiening bij een website of bij MESA.

4.3 Alle informatie die u verstrekt via de Websites of in verband met materiaal dat wordt ingediend, moet waar, nauwkeurig, actueel en volledig zijn en moet, indien van toepassing, onmiddellijk door u worden bijgewerkt wanneer zich enige wijziging in dergelijke informatie voordoet.

4.4 MESA en haar serviceproviders vertrouwen op de informatie die u verstrekt. U bent verantwoordelijk voor alle verlies, schade of extra kosten die u, MESA of zijn serviceproviders of anderen kunnen maken als gevolg van uw indiening van elke valse, onjuiste of onvolledige informatie of uw verzuim om enige informatie die u heeft te updaten indienen via de websites.


5. TOEGESTAAN GEBRUIK
5.1 U krijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare, beperkte licentie om deze te kopiëren, te downloaden, op zijn / haar computer weer te geven, af te drukken en de Content alleen te gebruiken voor informatieve doeleinden en uitsluitend voor: ( a) uw eigen persoonlijk gebruik; of (b) het interne gebruik van uw organisatie of bedrijf. Behalve zoals hierin bepaald, is geen ander gebruik toegestaan.

5.2 Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend door de Algemene voorwaarden zijn voorbehouden aan MESA.


6. BEPERKT GEBRUIK
6.1 U mag de inhoud van het formulier zoals weergegeven op de websites niet wijzigen zonder de bron van de aldus gewijzigde inhoud te vermelden (de "gebruikerswijzigingen"). Alle gebruikersaanpassingen worden uitsluitend gedaan voor zover nodig om de inhoud aan te passen aan uw eigen persoonlijke gebruik van de organisatie of het interne gebruik van uw onderneming, behoudens artikel 5.1 hierboven. Elke gebruikersaanpassing mag geen auteursrecht, handelsmerk, handelsnaam, servicemerk of andere eigendomskennisgeving of legenda die op een van de inhoud voorkomt, wijzigen, bewerken of verwijderen.

6.2 U mag niet:
Inhoud opnemen in of met een product of dienst die u of uw organisatie of bedrijf creëert of distribueert, tenzij MESA anders schriftelijk toestemt;
Kopieer inhoud naar uw eigen of een andere website, tenzij MESA anders schriftelijk toestemt;
gebruik de Websites op elke manier die de veiligheid van, een negatief effect zou kunnen hebben op de werking van, of anderszins misbruik zou kunnen maken van, de systeembronnen, accounts, servers, netwerken, gelieerde of gekoppelde sites van de Websites, verbonden, naar of toegankelijk via de Websites (inclusief het uploaden, plaatsen of anderszins verzenden van de computervirussen op de Website, Trojaanse paarden, wormen of andere bestanden of computerprogramma's die mogelijk schadelijk, storend of vernietigend zijn of die een onredelijke of onevenredig grote belasting van de Websites 'infrastructuur, of het gebruik van een robot, spider of ander automatisch programma of apparaat, of handmatig proces voor het geheel of gedeeltelijk monitoren, kopiëren, samenvatten of anderszins extraheren van informatie van de Websites of de Content);
de websites, de inhoud of gebruikerswijzigingen te gebruiken op een manier die inbreuk maakt op de wettelijke rechten van een andere persoon (inclusief privacy- en persoonlijkheidsrechten, auteursrechten, morele rechten en andere intellectuele eigendomsrechten), die onwettig is, die elk recht van toegang schendt MESA, zijn partners, licentiegevers, leveranciers van inhoud, dienstverleners of aannemers, die verboden zijn in de Algemene voorwaarden (inclusief door toegang te krijgen tot de Websites vanaf elke locatie waar dergelijke toegang illegaal of verboden is), dat is onethisch, onfatsoenlijk, beledigend , lasterlijk, denigrerend, bedrieglijk, bedrieglijk, schadelijk, beledigend, bedreigend, vulgair, profaan, pornografisch, obsceen, seksueel expliciet, seksistisch, racistisch, haatdragend, beledigend, intimiderend, inbreuk op de privacyrechten van anderen (dit omvat het plaatsen van materiaal dat een dergelijk gedrag verbeeldt, aanmoedigt, aangeeft, bepleit of neigt ertoe aan te zetten), dat anderszins verwerpelijk is of dat de wettelijke rechten en belangen van anderen niet respecteert ;
de websites, de inhoud of gebruikerswijzigingen in elke datafilatie of datamining gebruiken, inclusief het verzamelen of gebruiken van informatie over andere gebruikers (inclusief hun e-mailadressen) zonder hun toestemming;
materiaal plaatsen of verzenden naar de Websites die een van de beperkingen zou schenden zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden;
tenzij MESA anders schriftelijk akkoord gaat, gebruik de Websites voor commerciële doeleinden of activiteiten, behalve voor het aangaan van commerciële transacties met MESA, waaronder: (i) verkopen of aanbieden om goederen of diensten te verkopen; (ii) werving voor adverteerders of sponsors; (iii) het houden van wedstrijden, gamen of gokken of het aanbieden van prijzen, prijzen of andere prikkels aan een persoon; (iv) het weergeven van banners voor reclame of sponsoring, inclusief banners die zijn gegenereerd door banner- of linkuitwisselingsservices; (v) het vragen om donaties; of (vi) gebruik van ongeautoriseerde of ongevraagde ongewenste e-mail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of enige andere vorm van verzoeken; of
gebruik de Websites op elke manier die: (i) op enige andere manier enig ander persoon kan schaden, bedreigen, lastigvallen, misbruiken of intimideren of materialen kan betrekken die een misdrijf of een misdrijf uitbeelden, bevorderen, aanmoedigen, aanduiden, verdedigen of ertoe neigen te plegen andere onwettige activiteiten, geweld, haat, wreedheid of discriminatie van individuen of groepen, om welke reden dan ook, of enige daad van wreedheid jegens dieren; (ii) de naam en reputatie van MESA, eventuele Merken (zoals hierin gedefinieerd), partners, licentiegevers, leveranciers van inhoud, dienstverleners of aannemers daarvan, indien van toepassing, verwateren of depreciëren; (iii) in het algemeen het gebruik en genot van de websites of internet door anderen beïnvloeden; (iv) leiden tot omzeiling of schending van gebruikersverificatie, wachtwoord, beveiligings- of controlemaatregelen met betrekking tot de Websites of andere internetbronnen of computersystemen; (v) de auteur of oorsprong van berichten of communicatie verbergen of verkeerd voorstellen, of die zich voordoen als een persoon, of die ten onrechte een band met een andere persoon, inclusief een MESA-vertegenwoordiger, verkeerd weergeven of anderszins verkeerd voorstellen; of (vi) zonder toestemming van die persoon afbeeldingen van personen of persoonlijke informatie over een persoon (zoals namen, telefoonnummers, e-mailadressen, postadressen, sociale verzekeringen of een ander beveiligingsnummer) vrijgeven.

6.3 Behalve zoals hierin bepaald mag geen enkele inhoud worden gekopieerd, doorverkocht, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, weergegeven, gepost of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, inclusief elektronisch, mechanisch, fotokopiëren, opnemen of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MESA of de eigenaar van intellectuele-eigendomsrechten.

6.4 U mag, zonder de schriftelijke toestemming van MESA, geen Inhoud op een andere server "spiegelen".


7. EIGENAARSE INFORMATIE
7.1 U stemt ermee in dat alle inhoud wordt beschermd door auteursrecht (hetzij geregistreerd, of voortvloeit uit gewoonterecht of onder het toepasselijke burgerlijke recht) en eigendom is van of onder zeggenschap staat van MESA. U erkent de bron van de inhoud die door u wordt gebruikt in overeenstemming met de Algemene voorwaarden.

7.2 Auteursrechten en toestemmingsdetails zijn beschikbaar op aanvraag of zoals aangegeven op de Websites. Elk ongeoorloofd kopiëren, herdistributie, reproductie of wijziging van de Websites of de Inhoud door een persoon kan een schending zijn van handelsmerk- en / of auteursrechtwetten en kan dergelijke personen aan juridische stappen onderwerpen. U stemt ermee in zich te houden aan alle auteursrechtwetten wereldwijd bij uw gebruik van de Websites en de Inhoud en om ongeoorloofd kopiëren van de Inhoud te voorkomen.

7.3 Bepaalde namen, woorden, titels, uitdrukkingen, logo's, pictogrammen, grafische afbeeldingen of ontwerpen op de Websites vormen handelsmerken, handelsnamen, trade dress en / of aanverwante producten en diensten van MESA, haar partners, een licentiegever, content provider, serviceprovider of aannemer van MESA of een andere derde partij (gezamenlijk de 'Markeringen') en kan in Canada of elders worden beschermd en het weergeven ervan op de Websites draagt geen licentie of andere rechten op in de Merken. Elk gebruik van een van de Merken, geheel of gedeeltelijk, dat toegankelijk is via de Websites zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MESA of een dergelijke derde partij is ten strengste verboden.

7.4 MESA respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd en op de websites voorkomt op een manier die een inbreuk vormt op uw intellectuele eigendomsrechten, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen via het ondersteuningsformulier. MESA behoudt zich het recht voor om inhoud te verwijderen die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen en om het gebruik van de Websites te beëindigen zoals hieronder uiteengezet onder de kop "Beëindiging van gebruik".


8. SCHADELOOSSTELLING
8.1 U zult MESA- of MESA-vertegenwoordigers (de "Gevrijwaarde Partijen") vrijwaren van en verdedigen tegen enigerlei aanspraken van derden die voortvloeien uit uw gebruik van de informatie die u via de Websites bezoekt, en enige schending van de Algemene Voorwaarden door u , inclusief elk gebruik van de Inhoud of Gebruikerswijzigingen anders dan zoals uitdrukkelijk toegestaan in de Algemene voorwaarden. U stemt ermee in dat de Gevrijwaarde Partijen niet aansprakelijk zijn in verband met een dergelijke schending of ongeoorloofd gebruik of wijziging, en stemt ermee in om alle resulterende verliezen, schade, oordelen, gunningen, kosten, onkosten en advocatenkosten van de Gevrijwaarde Partijen te vergoeden. in verband daarmee.


9. GEKOPPELDE WEBSITES EN FRAME
9.1 Bepaalde links op de Websites kunnen u naar andere websites leiden. MESA biedt deze links alleen als een gemak. MESA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde pagina's. MESA geeft geen enkele verklaring of garantie met betrekking tot, en keurt deze niet goed of keurt deze niet goed, gelinkte websites, de informatie die erop wordt weergegeven of een van de beschreven producten of diensten. Als u de Websites verlaat via een link in dit bericht en inhoud bekijkt die niet wordt aangeboden door of namens MESA, doet u dit op eigen risico en het is uw verantwoordelijkheid om alle beschermende maatregelen te nemen om u tegen virussen en andere destructieve elementen te beschermen .

9.2 U krijgt een beperkt, niet-exclusief recht om een hyperlink naar de websites te maken. U stemt ermee in dat, als u andere websites aan de websites koppelt, dergelijke andere websites niet (a) frames rond elk deel van de websites zullen maken of andere technieken zullen gebruiken die de visuele presentatie van de websites wijzigen; (b) impliceren dat MESA u of een andere persoon (inclusief uw organisatie of bedrijf), of u of de producten of diensten van die persoon ondersteunt; (c) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MESA, een connectie impliceren tussen u of een andere persoon, of de producten of services van u of die persoon en MESA; (d) de relatie van u of een andere persoon met MESA verkeerd voorstellen of valse, misleidende, denigrerende, lasterlijke of anderszins schadelijke informatie of indrukken over MESA of een van haar producten of services presenteren; of (e) materialen bevatten die kunnen worden geïnterpreteerd als onsmakelijk, schadelijk, beledigend of onnauwkeurig of die anderszins in strijd zijn met de Algemene voorwaarden (inclusief Sectie 6 (Beperkt gebruik)).


10. PRIVACY
10.1 MESA respecteert uw recht op privacy. Alle informatie die MESA via de Websites over u verzamelt tijdens uw bezoek aan de Websites, is onderhevig aan de Privacyverklaring van MESA, die door verwijzing wordt opgenomen in de Algemene Voorwaarden (de "Privacyverklaring").


11. JURISDICTIE
11.1 De websites worden gehost op servers die gevestigd zijn in de provincie Quebec, Canada en de websites worden beheerd door MESA uit de provincie Quebec, Canada. Door toegang te krijgen tot de Websites stemt u ermee in dat deze overeenkomst wordt gevormd in de Provincie Quebec, Canada, en dat alle aangelegenheden die hiermee verband houden, zullen worden beheerst door de wetten van de Provincie Quebec en de Canadese wetgeving, ongeacht de conflicten van wetten principals daarvan.

11.2 Elk geschil tussen MESA en u of enige andere persoon die voortvloeit uit, in verband met of met betrekking tot de Websites, Inhoud, Algemene Voorwaarden, elke transactie via de Websites, of aanverwante zaken moet worden opgelost voor de Rechtbanken van de Provincie Quebec , Canada, zittend in de stad Montreal (de "rechtbanken"), en u dient hierbij onherroepelijk de exclusieve jurisdictie van die rechtbanken met betrekking tot een dergelijk geschil in te dienen.


12. BEËINDIGING VAN HET GEBRUIK
12.1 Als u een bepaling van de Algemene voorwaarden overtreedt, mag u de Websites of de toepasselijke Inhoud die via de Websites beschikbaar wordt gesteld niet langer gebruiken. MESA bepaalt naar eigen goeddunken of de Algemene voorwaarden zijn geschonden.

12.2 MESA of zijn dienstverleners kunnen te allen tijde en om welke reden dan ook, met of zonder reden en naar eigen goeddunken, onmiddellijk: (i) uw toestemming voor het gebruik van de Websites schorsen of beëindigen (geheel of gedeeltelijk); (ii) een van uw: (A) URL, IP-adres of domeinnaam opschorten, beëindigen, verwijderen of permanent verwijderen en vernietigen, indien van toepassing; of (B) materiaal dat u of anderen hebben gepost of verzonden naar een of alle websites; (iii) de toegang beperken tot het materiaal dat is gepost of ingediend bij de Websites; en (iv) u te weerhouden van enig toekomstig gebruik van de Websites; dit alles zonder voorafgaande kennisgeving of enige aansprakelijkheid jegens u of enige andere persoon en u stemt ermee in om al dergelijke maatregelen na te leven.


13. OVERIGE
13.1 Indien om welke reden dan ook een bevoegde rechtbank vindt dat een bepaling van de Algemene Voorwaarden of een deel daarvan als onwettig, ongeldig of om welke reden dan ook niet uitvoerbaar is, dan zal die bepaling worden gehandhaafd tot de maximale mate die is toegestaan om de intentie uit te voeren van de Algemene voorwaarden, en de rest van de Algemene Voorwaarden blijven onverminderd van kracht. Het nalaten van MESA om een strikte uitvoering van enige bepaling van de Algemene Voorwaarden of enig recht te eisen of af te dwingen, mag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van een dergelijke bepaling of recht. U en MESA zijn onafhankelijke contractanten en geen enkele instantie, partnerschap, joint venture, werkrelatie of franchiserelatie is bedoeld of gecreëerd door de Algemene voorwaarden of het gebruik van de Websites of Content door u.

13.2 De Algemene Voorwaarden (inclusief de Privacyverklaring) vormen de volledige overeenkomst tussen MESA en u met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangen alle communicatie, vertegenwoordigingen of overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, tussen MESA of haar partners en u met respect naar dit onderwerp. In geval van een conflict tussen de Privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden, zal de Privacyverklaring, voor zover van toepassing, van toepassing zijn.

13.3 De bepalingen van de Voorwaarden zullen MESA en eventuele dienstverleners, voor zover van toepassing, en hun respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgenden, en u en uw erfgenamen, uitvoerders, beheerders, opvolgers en persoonlijke vertegenwoordigers ten goede komen en bindend zijn. U mag de Algemene voorwaarden of uw rechten en verplichtingen onder de Algemene voorwaarden niet toewijzen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MESA, die naar goeddunken van MESA kan worden onthouden. MESA en haar serviceproviders kunnen deze algemene voorwaarden en hun respectievelijke rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden zonder uw toestemming toewijzen.